Leveringsvoorwaarden van Van Enk Verpakkingen

Art. 1 ALGEMEEN

1.1 Bijgaande algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Enk Verpakkingen te IJsselmuiden (gem. Kampen), nader te noemen Van Enk Verpakkingen, uit te voeren leveringen en alle door Van Enk Verpakkingen verstrekte adviezen. Tevens op alle door Van Enk Verpakkingen gedane aanbiedingen en/of door Van Enk Verpakkingen gesloten overeenkomsten van aanneming van werk, uitgevoerde reparaties en/of andere werkzaamheden. Door het verlenen van de opdracht, dan wel door het door Van Enk Verpakkingen doen uitvoeren van enig werk, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van onderstaande -en met uitsluiting van alle overige- voorwaarden.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de contractant wordt bij aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van andere belanghebbenden binden Van Enk Verpakkingen uitsluitend indien en voorzover de toepasselijkheid daarvan door deze schriftelijk is aanvaard.

1.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig is (zijn) met eventuele voorwaarden, gesteld door de contractant, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Art. 2 VERKOOP EN LEVERING

2.1 De levertijd gaat in na de totstandkoming van de overeenkomst, nadat Van Enk Verpakkingen beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken ontwerpen, teksten, matrixen en/of andere bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Van Enk Verpakkingen is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van Van Enk Verpakkingen is gesteld.

2.2 Op gebruikte producten wordt geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Levering zal plaatsvinden op het tijdstip of binnen de periode genoemd in de orderbevestiging. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment van levering of afgifte aan de vervoerder en Van Enk Verpakkingen is niet aansprakelijk voor schade op wat voor manier dan ook ontstaan na de levering.

2.4 Het overschrijden van de leveringstijden door Van Enk Verpakkingen zal niet beschouwd worden als contractbreuk en geeft de koper geen recht het contract te annuleren en/of schadevergoeding te eisen door hem of anderen.

2.5 In geval van verhindering het werk uit te voeren ten gevolge van overmacht -waaronder te verstaan elke van de wil en/of controle van Van Enk Verpakkingen onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzien¬baar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend wordt verhinderd- is Van Enk Verpakkingen gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van het werk, zonder dat Van Enk Verpakkingen gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

2.6 Indien door niet-levering van een toeleveringsbedrijf van Van Enk Verpakkingen de te leveren prestatie vertraging oploopt is Van Enk Verpakkingen nimmer aansprakelijk voor de aldus ontstane schade. Wanneer Van Enk Verpakkingen door niet levering vervangende producten dient te gebruiken, zijn alle meerkosten hiervan voor rekening van opdrachtgever.

Art. 3 AANBIEDING EN OVEREENKOMST

3.1 Elke door of vanwege van Van Enk Verpakkingen uitgegane aanbieding is vrijblijvend, ook als deze gedaan wordt via het internet.

3.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat het contract door opdrachtgever wordt ondertekend, onderscheidenlijk op de dag dat Van Enk Verpakkingen de schriftelijke opdrachtbevestiging verzendt.

3.3 Mondelinge toezeggingen, afspraken of andere rechtshandelingen binden ons slechts indien deze zijn verricht door uitdrukkelijk gevolmachtigden of anderszins vertegenwoordigingsbevoegden.

Art.4 RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

4.1 Het risico voor de door Van Enk Verpakkingen te leveren zaken is voor de opdrachtgever/koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in artikel 2.3.

4.2 Inlading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van te leveren zaken, alsmede het gebruik van voertuigen en/of hulpmiddelen geschieden voor risico van de opdrachtgever, ook indien Van Enk Verpakkingen daarvoor zelf zorgdraagt.

Art. 5 PRIJS

5.1 Door Van Enk Verpakkingen opgegeven of met Van Enk Verpakkingen overeengekomen prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW. De prijs geldt enkel voor levering af opslag (zijnde de plaats waar de betreffende zaken zich bevinden op het moment van levering). De prijzen zijn voorts exclusief de kosten van emballage, laden en lossen, vervoer, lossing, verzekering, installatie of andere diensten. Partijen kunnen ter zake andere afspraken maken, mits deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

5.2 Indien Van Enk Verpakkingen verpakkingen, emballage, inlading, vervoer, lossing, verzekering of andere diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Van Enk Verpakkingen gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de kosten die gelden op het moment van de offerte of de bevestiging van de order. Indien en voorzover de termijn tussen de datum van offerte en de oplevering een tijdvak van 3 maanden overschrijdt en de lonen, de prijzen van grondstoffen, de prijzen van materialen e.d. in die periode wijzigingen hebben ondergaan, worden deze wijzigingen met de aannemingssom verrekend.

5.4 Totdat de aflevering afgerond is, behoudt Van Enk Verpakkingen zich het recht voor wijzigingen in die kostenfactoren aan te brengen die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, of haar offerte te annuleren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst of aansprakelijkheid voor schade.

5.5 Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege op enige door Van Enk Verpakkingen te leveren goederen en/of materialen, na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, ingevoerd of gewijzigd, worden verrekend.

5.6 Van Enk Verpakkingen behoudt zich te allen tijde het recht voor, met inachtneming van het bepaalde in de als dan vigerende prijzenwetgeving, de tussen partijen geldende prijs te wijzigen, mits hiervan negentig (90) dagen tevoren aan opdrachtgever schriftelijk wordt kennis gegeven.

Art. 6 VERTEGENWOORDIGING

6.1 Van Enk Verpakkingen machtigt schriftelijk, binnen een maand na het aangaan van een overeenkomst, een persoon om hem te vertegenwoordigen in situaties waarin hijzelf niet of onvoldoende in staat zal zijn om zijn belangen van materiële of immateriële aard te behartigen.

6.2 Artikel 6.1 is niet van toepassing indien en voor zover Van Enk Verpakkingen een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder of mentor) heeft.

6.3 Indien Van Enk Verpakkingen zelf, toen hij nog wilsbekwaam was, geen vertegenwoordiger aangewezen heeft en er geen mentor, bewindvoerder of mentor is aangesteld, dan kan de echtgenoot/levensgezel als vertegenwoordiger optreden. Ontbreekt een echtgenoot/levensgezel of wenst deze niet als zodanig op te treden dan treedt een ouder, of zus van Van Enk Verpakkingen als vertegenwoordiger op. Ontbreken deze of wensen zij niet als zodanig op te treden dan zal de aanbieder de familie verzoeken om de kantonrechter een mentor aan te laten stellen. Indien er geen familie is of zij dit niet wenst te doen, dan kan de aanbieder zelf een verzoek indienen om een mentor aan te laten stellen.

Art. 7 BETALING EN ZEKERHEID

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na levering. Van Enk Verpakkingen heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Bij bestelling in de webshop of via internet zal betaling voorafgaande aan levering gevraagd worden.

7.2 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

7.3 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Van Enk Verpakkingen op de opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vordering het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Van Enk Verpakkingen de op dat moment geldende wettelijke handelsrente verschuldigd totdat Van Enk Verpakkingen het betreffende bedrag heeft ontvangen.

7.4 Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door Van Enk Verpakkingen als gevolg van het verzuim van opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassobesluit van 2012.

7.5 Van Enk Verpakkingen behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij zijn voldaan.

7.6 Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan één of meer derden enig ander recht daarop verlenen.

7.7 Van Enk Verpakkingen is hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,= (vijfhonderd euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door Van Enk Verpakkingen wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Van Enk Verpakkingen dit de wederpartij heeft meegedeeld.

7.8 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De wederpartij is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van de gebruiker aan haar ter inzage te verstrekken. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij.

Art. 8 AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

8.1 De koper of opdrachtgever vrijwaart Van Enk Verpakkingen tegen alle schaden, boetes, kosten en uitgaven waar Van Enk Verpakkingen aansprakelijk voor gesteld kan worden als ge¬volg van enig werk dat in overeenstemming met de specificaties en tekeningen en eisen van de opdrachtgever is gedaan en waarbij inbreuk wordt gemaakt op een patent, of andere industriële eigendommen van derden.

8.2 Van Enk Verpakkingen is alleen aansprakelijk voor mate¬riaalfouten in de door haar gebruikte materialen. Indien klachten over zulke fouten te¬recht zijn, zal Van Enk Verpakkingen naar eigen inzicht: – De fout repareren voor eigen rekening, ter plaatse of elders, – Vervangende goederen leveren zonder verdere kosten voor de koper of opdrachtgever, nadat de defecte goederen geretourneerd zijn.¬ – De overeenkomst annuleren, zonder rechterlijke tussenkomst en na teruggave van de koopsom van de goederen in kwestie.

8.3 Van Enk Verpakkingen zal niet aansprakelijk zijn ten op¬zichte van de koper of opdrachtgever of derden voor enigerlei kosten, schade, interest (inclusief het verlies aan winst en daar¬mee samenhangende schade) die direct of indirect het gevolg zijn van enig advies of aanbeve¬ling die Van Enk Verpakkingen heeft gegeven, activiteiten die zij heeft onder¬nomen, niet-levering, of de toepassing of gebruik van de goederen.

8.4 Tot vergoeding van overige schade, waaronder begrepen indirecte schade, bedrijfs- en/of stagnatie schade, is Van Enk Verpakkingen niet gehouden.

8.5 Het maximum schadebedrag, tot vergoeding waarvan Van Enk Verpakkingen kan worden aangesproken, bedraagt nooit meer dan het bedrag, waarvoor de order is aangenomen, dan wel het bedrag waarvoor Van Enk Verpakkingen verzekerd is, dan wel het bedrag wat de verzekering van Van Enk Verpakkingen op enig werk aan schadepenningen zal uitkeren.

Art. 9 OVERMACHT EN WIJZIGING VAN OMSTANDIGHEDEN

9.1 Onder overmacht of wijziging van omstandigheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Van Enk Verpakkingen worden daaronder begrepen. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens, indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van onze toeleveranciers en eventueel door ons ingeschakelde derden.

9.2 In geval van overmacht hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit uitsluitend ter onzer beoordeling. In het geval van wijziging van omstandigheden zijn wij gerechtigd de inhoud van de overeenkomst in overleg met de wederpartij te wijzigen dan wel, indien dit overleg niet tot overeenstemming leidt, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.3 Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen. Dit laatste uitsluitend indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de wederpartij niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. Terugzending van de zaken aan Van Enk Verpakkingen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de wederpartij.

ART. 10 TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing, ook indien de (internet) koper het gekochte naar het buitenland wil laten verzenden.

ART. 11 PUBLIEKRECHTELIJKE VERPLICHTINGEN

11.1 Het bepaalde in de overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door Van Enk Verpakkingen van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op Van Enk Verpakkingen rustende verplichtingen, te denken valt bijvoorbeeld aan brandvoorschriften e.d.

ART. 12 GEHELE OVEREENKOMST

12.1 Aangepaste of gewijzigde voorwaarden zijn van kracht wan¬neer deze wijziging voldoende kenbaar is gemaakt aan de tegenpartij, dan wel zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of Rechtbank.

12.2. Uitzondering of aanpassing van deze voorwaarden voor een speciale overeenkomst zal steeds schriftelijk, gedagtekend en door beide partijen onder- ¬tekent dienen te worden.

ONDERAANNEMING

ART. 13 TOEPASSELIJKHEID

13.1 Tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken zijn de voorgaande artikelen ook van toepassing op de aanbiedingen en het uitvoeren van opdrachten in onderaanneming.

13.2 Voor onderaannemers die in onderaanneming van Van Enk Verpakkingen werkzaamheden en/of orders uitvoeren, is hetgeen in deze voorwaarden is gesteld eveneens van toepassing. Dit ongeacht het eventueel in hun Algemene Voorwaarden bepaalde.

ART. 14 AANSPRAKELIJKHEID

14.1 In voorkomende gevallen wordt tevens bedoeld met opdrachtgever: de hoofdaannemer en met aannemer: Van Enk Verpakkingen